Sử dụng Magick.NET để chuyển đổi file định dạng .heic thành .jpg trong dự án ASP.NET Core

Sử dụng Magick.NET để chuyển đổi file định dạng .heic thành .jpg trong dự án ASP.NET Core

Sử dụng Magick.NET để chuyển đổi file định dạng .heic thành .jpg trong dự án ASP.NET Core

Sử dụng Magick.NET để chuyển đổi file định dạng .heic thành .jpg trong dự án ASP.NET Core

https://heictojpg.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/High_Efficiency_Image_File_Format

https://www.nuget.org/packages/Magick.NET-Q16-x86/

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Bài viết liên quan

Trả lời tới Sử dụng Magick.NET để chuyển đổi file định dạng .heic thành .jpg trong dự án ASP.NET Core

Đăng nhập

Cảm ơn bạn đã phản hồi!