Những cấu hình cơ bản trong ASP.NET Core

Những cấu hình cơ bản trong ASP.NET Core

Sau đây, .NET Core Việt nam xin giới thiệu về bài tiếp theo, những cấu hình cơ bản trong ASP.NET Core.

Trong bài này, chúng ta sẽ được thảo luận những config trong một dự án ASP.NET Core. Trong Solition Explorer, chúng ta sẽ thấy file Status.cs. Nếu bạn đã làm việc trên các phiên bản trước của ASP.NET Core, có lẽ bạn sẽ mong đợi để thấy được file Global.asax nơi ma chúng ta có thể viết codes thực thi startup trong 1 ứng dụng website.

 • Bạn cũng sẽ mong đợi để thấy a file web.config bao gồm những thông số cấu hình để ứng dụng được thực thị.
 • Trong ASP.NET Core, tất cả những file đó đều không còn nữa, thay vì đó, phần cầu hình và code khởi tạo đều được tải từ Startup.cs.
 • Đó là một class Startup bên trong file và trong class này, ban có thể cấu hình ứng dụng của bạn và cũng cấu hình những tài nguyên khác của bạn.

Đây là phần thực thị mặc định trong file Startup.cs:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.AspNetCore.Http; 

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microsoft.Extensions.Logging; 

namespace FirstAppDemo { 
  public class Startup { 
   // This method gets called by the runtime.
   // Use this method to add services to the container. 
   // For more information on how to configure your application, 
   // visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=398940 
   public void ConfigureServices(IServiceCollection services) { 
   } 
   
   // This method gets called by the runtime. Use this method to configure 
   // the HTTP request pipeline.
   public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env, 
     ILoggerFactory loggerFactory) { 
     loggerFactory.AddConsole(); 
     
     if (env.IsDevelopment()) { 
      app.UseDeveloperExceptionPage(); 
     } 
     app.Run(async (context) => { 
      await context.Response.WriteAsync("Hello World!"); 
     }); 
   } 
  } 
}

Trong class Startup.cs, hầu như công việc của chúng ta sẽ diễn ra ở 2 phương thức.

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Bài viết liên quan

Trả lời tới Những cấu hình cơ bản trong ASP.NET Core

Đăng nhập

Cảm ơn bạn đã phản hồi!