Nghệ thuật sắp xếp mảng trong Javascript

Nghệ thuật sắp xếp mảng trong Javascript

Nghệ thuật sắp xếp mảng trong Javascript

https://www.w3resource.com/javascript-exercises/javascript-recursion-function-exercise-9.php

Array.prototype.merge_Sort = function () { if (this.length <= 1) { return this; } var half = parseInt(this.length / 2); var left = this.slice(0, half).merge_Sort(); var right = this.slice(half, this.length).merge_Sort(); var merge = function (left, right) { var arry = []; while (left.length > 0 && right.length > 0) { arry.push((left[0] <= right[0]) ? left.shift() : right.shift()); } return arry.concat(left).concat(right); }; return merge(left, right); }; var a = [34,7,23,32,5,62]; console.log(a.merge_Sort());

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Bài viết liên quan

Trả lời tới Nghệ thuật sắp xếp mảng trong Javascript

Đăng nhập

Cảm ơn bạn đã phản hồi!