LINQ là gì

 9/2/2019 |  Admin   6353 lượt xem

(netcore.vn) - LINQ là gì

LINQ (Truy vấn tích hợp ngôn ngữ) là cú pháp truy vấn thống nhất trong C # và VB.NET để truy xuất dữ liệu từ các nguồn và định dạng khác nhau. Nó được tích hợp trong C # hoặc VB, do đó loại bỏ sự không phù hợp giữa các ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu, cũng như cung cấp một giao diện truy vấn duy nhất cho các loại nguồn dữ liệu khác nhau.

Ví dụ: SQL là Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc được sử dụng để lưu và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Theo cùng một cách, LINQ là một cú pháp truy vấn có cấu trúc được xây dựng trong C # và VB.NET để lấy dữ liệu từ các loại nguồn dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như bộ sưu tập, ADO.Net Dataset, XML Docs, dịch vụ web và MS SQL Server và các cơ sở dữ liệu khác.

C# LINQ usage

LINQ Usage

Truy vấn LINQ trả về kết quả dưới dạng đối tượng. Nó cho phép bạn sử dụng cách tiếp cận hướng đối tượng trên tập kết quả và không phải lo lắng về việc chuyển đổi các định dạng kết quả khác nhau thành các đối tượng.

LINQ Query

Ví dụ sau đây cho thấy một truy vấn LINQ đơn giản nhận được tất cả các chuỗi từ một mảng có chứa 'a'.

Example: LINQ Query to Array

// Data source
string[] names = {"Bill", "Steve", "James", "Mohan" };

// LINQ Query 
var myLinqQuery = from name in names
        where name.Contains('a')
        select name;
  
// Query execution
foreach(var name in myLinqQuery)
  Console.Write(name + " ");

Try it

In the above example, string array names is a data source. The following is a LINQ query which is assigned to a variable myLinqQuery.

from name in names
where name.Contains('a')
select name;

Truy vấn trên sử dụng cú pháp truy vấn của LINQ. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về nó trong chương Cú pháp truy vấn.

Bạn sẽ không nhận được kết quả của truy vấn LINQ cho đến khi bạn thực hiện nó. Truy vấn LINQ có thể được thực thi theo nhiều cách, ở đây chúng tôi đã sử dụng vòng lặp foreach để thực hiện truy vấn được lưu trữ trong myLinqQuery. Vòng lặp foreach thực hiện truy vấn trên nguồn dữ liệu và nhận kết quả và sau đó lặp lại qua tập kết quả.

Do đó, mọi truy vấn LINQ phải truy vấn một số loại nguồn dữ liệu cho dù đó có thể là mảng, bộ sưu tập, XML hoặc cơ sở dữ liệu khác. Sau khi viết truy vấn LINQ, nó phải được thực thi để có kết quả.

Tìm hiểu tại sao chúng ta nên sử dụng LINQ trong chương tiếp theo.

liên quan

LINQ - Giới thiệu  2950

 9/2/2019

Giới thiệu về LINQ

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website