Xử lý ngoại lệ (Try/Catch/Finally) trong C#

 9/2/2019 |  Admin   3610 lượt xem

(netcore.vn) - Xử lý ngoại lệ (Try/Catch/Finally) trong C#

Một Exception (ngoại lệ) là một vấn đề xuất hiện trong khi thực thi một chương trình. Một Exception trong C# là một phản hồi về một tình huống ngoại lệ mà xuất hiện trong khi một chương trình đang chạy, ví dụ như chia cho số 0.

Exception cung cấp một cách để truyền điều khiển từ một phần của một chương trình tới phần khác. Exception Handling (Xử lý ngoại lệ) trong C# được xây dựng dựa trên 4 từ khóa là: trycatchfinally, và throw.

 • try: Một khối try nhận diện một khối code mà ở đó các exception cụ thể được kích hoạt. Nó được theo sau bởi một hoặc nhiều khối catch.

 • catch: Một chương trình bắt một Exception với một Exception Handler tại vị trí trong một chương trình nơi bạn muốn xử lý vấn đề đó. Từ khóa catch trong C# chỉ dẫn việc bắt một exception.

 • finally: Một khối finally được sử dụng để thực thi một tập hợp lệnh đã cho, dù có hay không một exception đươc ném hoặc không được ném. Ví dụ, nếu bạn mở một file, nó phải được đóng, nếu không sẽ có một exception được tạo ra.

 • throw: Một chương trình ném một exception khi có một vấn đề xuất hiện. Điều này được thực hiện bởi sử dụng từ khóa throw trong C#.

Cú pháp

Giả sử một khối tạo một Exeption, một phương thức bắt một exception bởi sử dụng kết hợp các từ khóa try và catch. Một khối try/catch được đặt xung quanh code mà có thể tạo một exception. Code bên trong một khối try/catch được xem như là code được bảo vệ, và cú pháp để sử dụng try/catch trong C# như sau:

try
{
  // các lệnh có thể gây ra ngoại lệ (exception)
}
catch( tên_ngoại_lệ e1 )
{
  // phần code để xử lý lỗi
}
catch( tên_ngoại_lệ e2 )
{
  // phần code để xử lý lỗi
}
catch( tên_ngoại_lệ eN )
{
  // phần code để xử lý lỗi
}
finally
{
  // các lệnh được thực thi
}

Bạn có thể liệt kê nhiều lệnh catch để bắt các kiểu exception khác nhau trong trường hợp khối try của bạn xuất hiện nhiều hơn một exception trong các tình huống khác nhau.

Lớp Exception trong C#

Các Exception trong C# được biểu diễn bởi các lớp. Các lớp Exception trong C# chủ yếu được kế thừa một cách trực tiếp hoặc không trực tiếp từ lớp System.Exception trong C#. Một số lớp Exception kế thừa từ lớp System.Exception là các lớp System.ApplicationException và System.SystemException.

Lớp System.ApplicationException hỗ trợ các exception được tạo bởi các chương trình ứng dụng. Vì thế, các exception được định nghĩa bởi lập trình viên nên kế thừa từ lớp này.

Lớp System.SystemException là lớp cơ sở cho tất cả system exception tiền định nghĩa.

Bảng sau cung cấp một số lớp Exception tiền định nghĩa được kế thừa từ lớp Sytem.SystemException trong C#:

Lớp ExceptionMiêu tả
System.IO.IOExceptionXử lý các I/O error
System.IndexOutOfRangeExceptionXử lý các lỗi được tạo khi một phương thức tham chiếu tới một chỉ mục bên ngoài dãy mảng
System.ArrayTypeMismatchExceptionXử lý các lỗi được tạo khi kiểu là không phù hợp với kiểu mảng
System.NullReferenceExceptionXử lý các lỗi được tạo từ việc tham chiếu một đối tượng null
System.DivideByZeroExceptionXử lý các lỗi được tạo khi chia cho số 0
System.InvalidCastExceptionXử lý lỗi được tạo trong khi ép kiểu
System.OutOfMemoryExceptionXử lý lỗi được tạo từ việc thiếu bộ nhớ rỗi
System.StackOverflowExceptionXử lý lỗi được tạo từ việc tràn ngăn xếp (stack)

Xử lý ngoại lệ ( Exception Handling) trong C#

C# cung cấp một giải pháp mang tính cấu trúc cao để xử lý ngoại lệ trong form các khối try và catch. Sử dụng các khối này, các lệnh chương trình được phân biệt riêng rẽ với các lệnh xử lý ngoại lệ trong C#.

Những khối xử lý ngoại lệ này được triển khai bởi sử dụng các từ khóa try, catch và finallytrong C#. Ví dụ sau ném một exception khi chia cho số 0.

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    int result;
    TestCsharp()
    {
      result = 0;
    }
    public void phepChia(int num1, int num2)
    {
      try
      {
        result = num1 / num2;
      }
      catch (DivideByZeroException e)
      {
        Console.WriteLine("Bat Exception: {0}", e);
      }
      finally
      {
        Console.WriteLine("Ket qua: {0}", result);
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Vi du minh hoa Exception trong C#");
      Console.WriteLine("---------------------------------");

      TestCsharp d = new TestCsharp();
      d.phepChia(25, 0);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Xử lý ngoại lệ trong C#

Tạo User-Defined Exception trong C#

Bạn cũng có thể định nghĩa exception cho riêng bạn. Các lớp User-Defined Exception được kế thừa từ lớp ApplicationException trong C#. Ví dụ sau minh họa điều này:

Tạo 3 lớp có tên lần lượt là như sau:

Lớp Temperature

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class Temperature
  {
    int temperature = 0;
    public void showTemp()
    {
      if (temperature == 0)
      {
        throw (new TempIsZeroException("Muc nhiet do 0!!!"));
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Nhiet do: {0}", temperature);
      }
    }
  }
}

Lớp TempIsZeroException: đây là một lớp ngoại lệ tự định nghĩa, kế thừa lớp ApplicationException

using System;
namespace VietJackCsharp
{
  class TempIsZeroException : ApplicationException
  {
    public TempIsZeroException(string message)
      : base(message)
    {
    }
  }
}

Lớp TestCsharp

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Vi du minh hoa Xu ly ngoai le trong C#");
      Console.WriteLine("---------------------------------");

      Temperature temp = new Temperature();
      try
      {
        temp.showTemp();
      }
      catch (TempIsZeroException e)
      {
        Console.WriteLine("TempIsZeroException: {0}", e.Message);
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Xử lý ngoại lệ trong C#

Ném các Object trong C#

Bạn có thể ném một đối tượng nếu nó: hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp được kế thừa từ lớp System.Exception trong C#. Bạn có thể sử dụng một lệnh throw trong khối catch để ném đối tượng hiện diện đó:

Catch(Exception e)
{
  ...
  Throw e
}

 

 

 

liên quan

File I/O trong C#  3087

 9/2/2019

File I/O trong C#

Xem chi tiết 

Regular Expression trong C#  3318

 9/2/2019

Regular Expression trong C#

Xem chi tiết 

Chỉ thị tiền xử lý trong C#  2160

 9/2/2019

Chỉ thị tiền xử lý trong C#

Xem chi tiết 

Namespace trong C#  2140

 9/2/2019

Namespace trong C#

Xem chi tiết 

Interface trong C#  4176

 9/2/2019

Interface trong C#

Xem chi tiết 

Nạp chồng toán tử trong C#  1830

 9/2/2019

Nạp chồng toán tử trong C#

Xem chi tiết 

Tính đa hình trong C#  2353

 9/2/2019

Tính đa hình trong C#

Xem chi tiết 

Tính kế thừa trong C#  3962

 9/2/2019

Tính kế thừa trong C#

Xem chi tiết 

Lớp (Class) trong C#  3954

 9/2/2019

Lớp (Class) trong C#

Xem chi tiết 

Enum trong C#  3185

 9/2/2019

Enum trong C#

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website