Nullable trong C#

 9/2/2019 |  Admin   2183 lượt xem

(netcore.vn) - Nullable trong C#

C# cung cấp một kiểu dữ liệu đặc biệt, kiểu nullable, từ đó bạn có thể gán dãy các giá trị thông thường cũng như các giá trị null trong C#.

Ví dụ: Bạn có thể lưu giữ bất kỳ giá trị từ -2,147,483,648 tới 2,147,483,647 hoặc null trong một biến Nullable<Int32>. Tương tự, bạn có thể gán true, false hoặc null trong một biến Nullable<bool>. Cú pháp để khai báo một kiểu nullable trong C# là như sau:

< kiểu_dữ_liệu > ? <tên_biến> = null;

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng kiểu dữ liệu nullable trong C#:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nullable trong C#");
      Console.WriteLine("-----------------------\n");
      int? num1 = null;
      int? num2 = 45;
      double? num3 = new double?();
      double? num4 = 3.14157;

      bool? boolval = new bool?();

      // hien thi gia tri

      Console.WriteLine("Minh hoa gia tri Nullable kieu int: {0}, {1}, {2}, {3}", num1, num2, num3, num4);
      Console.WriteLine("Minh hoa gia tri Nullable kieu boolean: {0}", boolval);
      Console.ReadLine();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Nullable trong C#

 

Toán tử ?? trong C#

Toán tử Null Coalescing hay toán tử ?? trong C# được sử dụng với các kiểu giá trị nullable và các kiểu tham chiếu. Nó được sử dụng để chuyển đổi một toán hạng tới toán hạng với kiểu nullable, tại đây có thể là một sự chuyển đổi ngầm định.

Với toán tử này sẽ làm code bạn gọn, sạch và chuyên nghiệp hơn. Toán tử ?? đã được giới thiệu từ C# phiên bản 2.0. Toán tử ?? có 2 toán hạng. Nếu giá trị của toán hạng đầu tiên là null, thì toán tử trả về giá trị của toán hạng thứ hai; nếu không thì, nó trả về giá trị của toán hạng đầu tiên. Ví dụ sau minh họa toán tử ?? trong C#:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nullable trong C#");
      Console.WriteLine("-----------------------\n");
      double? num1 = null;
      double? num2 = 3.14157;
      double num3;
      num3 = num1 ?? 5.34;
      Console.WriteLine("Gia tri cua num3 la: {0}", num3);
      num3 = num2 ?? 5.34;
      Console.WriteLine("Gia tri cua num3 la: {0}", num3);
      Console.ReadLine();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Nullable trong C#

liên quan

File I/O trong C#  3126

 9/2/2019

File I/O trong C#

Xem chi tiết 

Xử lý ngoại lệ (Try/Catch/Finally) trong C#  3637

 9/2/2019

Xử lý ngoại lệ (Try/Catch/Finally) trong C#

Xem chi tiết 

Regular Expression trong C#  3349

 9/2/2019

Regular Expression trong C#

Xem chi tiết 

Chỉ thị tiền xử lý trong C#  2184

 9/2/2019

Chỉ thị tiền xử lý trong C#

Xem chi tiết 

Namespace trong C#  2166

 9/2/2019

Namespace trong C#

Xem chi tiết 

Interface trong C#  4224

 9/2/2019

Interface trong C#

Xem chi tiết 

Nạp chồng toán tử trong C#  1857

 9/2/2019

Nạp chồng toán tử trong C#

Xem chi tiết 

Tính đa hình trong C#  2378

 9/2/2019

Tính đa hình trong C#

Xem chi tiết 

Tính kế thừa trong C#  3997

 9/2/2019

Tính kế thừa trong C#

Xem chi tiết 

Lớp (Class) trong C#  4004

 9/2/2019

Lớp (Class) trong C#

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website