Kiểu dữ liệu trong C#

 9/2/2019 |  Admin   3729 lượt xem

(netcore.vn) - Kiểu dữ liệu trong C#

Các biến trong C# được phân chia thành các kiểu sau:

 • Kiểu giá trị (Value type)
 • Kiểu tham chiếu (Reference type)
 • Kiểu con trỏ (Pointer type)

Kiểu giá trị trong C#

Các biến kiểu giá trị có thể được gán một giá trị một cách trực tiếp. Chúng được kế thừa từ lớp System.ValueType.

Kiểu giá trị trực tiếp chứa dữ liệu. Một số ví dụ là int, char, và float, tương ứng giữ số nguyên, chữ cái, và số thực. Khi bạn khai báo một kiểu int, hệ thống cấp phát bộ nhớ để lưu giá trị đó.

Bảng sau liệt kê các kiểu giá trị có sẵn trong C# 2010:

KiểuBiểu diễnDãy giá trịGiá trị mặc định
boolGiá trị BooleanTrue hoặc FalseFalse
byteKiểu unsigned integer (8 bit)0 tới 2550
charKiểu Unicode character (16 bit)U +0000 tới U +ffff'\0'
decimalKiểu thập phân (128 bit)(-7.9 x 1028 tới 7.9 x 1028) / 100 to 280.0M
doubleKiểu double (64 bit)(+/-)5.0 x 10-324 tới (+/-)1.7 x 103080.0D
floatKiểu float (32 bit)-3.4 x 1038 tới + 3.4 x 10380.0F
intKiểu integer (32 bit)-2,147,483,648 tới 2,147,483,6470
longKiểu signed integer (64 bit)-9,223,372,036,854,775,808 tới 9,223,372,036,854,775,8070L
sbyteKiểu signed integer (8 bit)-128 tới 1270
shortKiểu signed integer (16 bit)-32,768 tới 32,7670
uintKiểu unsigned integer (32 bit)0 tới 4,294,967,2950
ulongKiểu unsigned integer (64 bit)0 tới 18,446,744,073,709,551,6150
ushortKiểu unsigned integer (16 bit)0 tới 65,5350

 

Từ khóa sizeof trong C#

Để lấy kích cỡ chính xác của một kiểu hoặc một biến trên một nền tảng cụ thể, bạn có thể sử dụng phương thức sizeof. Biểu thức sizeof(type) hiển thị kích cỡ của đối tượng hoặc kiểu bằng giá trị byte. Ví dụ dưới đây để lấy kích cỡ của kiểu int trên bất kỳ máy tính:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Tu khoa sizeof trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------");
      
      Console.WriteLine("Kich co cua kieu du lieu int la: {0}", sizeof(int));
      Console.WriteLine("Kich co cua kieu du lieu float la: {0}", sizeof(float));
      Console.WriteLine("Kich co cua kieu du lieu double la: {0}", sizeof(double));
      Console.WriteLine("Kich co cua kieu du lieu char la: {0}", sizeof(char));
      Console.ReadLine();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

 trong C#

Kiểu tham chiếu trong C#

Kiểu tham chiếu không chứa dữ liệu thực sự được lưu giữ trong một biến, nhưng chúng chứa một tham chiếu tới các biến.

Nói cách khác, chúng tham chiếu tới một vị trí bộ nhớ. Việc sử dụng nhiều biến, thì kiểu tham chiếu có thể tham chiếu tới tới một vị trí bộ nhớ. Nếu dữ liệu trong vị trí bộ nhớ bị thay đổi bởi một trong số các biến, thì biến khác tự động phản ánh sự thay đổi về giá trị này. Ví dụ các kiểu tham chiếu có sẵn trong C# là: objectdynamic, và string.

Kiểu object trong C#

Kiểu object là lớp cơ sở cơ bản cho tất cả kiểu dữ liệu trong C# Common Type System (CTS). Object là một alias cho lớp System.Object. Các kiểu object có thể được gán giá trị của bất kỳ kiểu, kiểu giá trị, kiểu tham chiếu, kiểu tự định nghĩa (user-defined) khác. Tuy nhiên, trước khi gán các giá trị, nó cần một sự chuyển đổi kiểu.

Khi một kiểu giá trị được chuyển đổi thành kiểu object, nó được gọi là boxing và ngược lại, khi một kiểu object được chuyển đổi thành kiểu giá trị, nó được gọi là unboxing.

object obj;
obj = 100; // day la vi du boxing

Kiểu Dynamic trong C#

Bạn có thể lưu giữ bất kỳ kiểu giá trị nào trong biến kiểu dữ liệu dynamic. Việc kiểm tra các kiểu biến này diễn ra tại run time.

Cú pháp để khai báo một kiểu dynamic trong C# là:

dynamic <tên_biến> = giá_trị;

Ví dụ

dynamic d = 20;

Kiểu dynamic là tương tự với kiểu object, ngoại trừ việc kiểm tra cho các biến kiểu object diễn ra tại compile time, trong khi việc kiểm tra các biến kiểu dynamic diễn ra tại run time.

Kiểu string trong C#

Kiểu string trong C# cho phép bạn gán bất kỳ giá trị chuỗi nào cho một biến. Kiểu string là một alias cho lớp System.String. Nó kế thừa từ kiểu object. Giá trị cho một kiểu string có thể được gán bởi sử dụng các hằng chuỗi trong hai mẫu: quoted và @quoted.

Ví dụ:

String str = "Hoc C# co ban va nang cao tai VietJack";

Và một hằng chuỗi @quoted trông như sau:

@"VietJack Team";

Các kiểu tự định nghĩa (user-defined) trong C# là: Class, Interface, hoặc Delegate. Chúng ta sẽ bàn về các kiểu này trong các chương sau.

Kiểu con trỏ trong C#

Các biến kiểu con trỏ lưu giữ địa chỉ bộ nhớ của kiểu khác. Các con trỏ trong C# có khả năng như con trỏ trong C hoặc C++.

Cú pháp để khai báo một kiểu con trỏ trong C# là:

type* identifier;

Ví dụ:

char* cptr;
int* iptr;

Chúng ta sẽ thảo luận về kiểu con trỏ ở chương: Unsafe Code trong C#.

liên quan

File I/O trong C#  3126

 9/2/2019

File I/O trong C#

Xem chi tiết 

Xử lý ngoại lệ (Try/Catch/Finally) trong C#  3637

 9/2/2019

Xử lý ngoại lệ (Try/Catch/Finally) trong C#

Xem chi tiết 

Regular Expression trong C#  3349

 9/2/2019

Regular Expression trong C#

Xem chi tiết 

Chỉ thị tiền xử lý trong C#  2184

 9/2/2019

Chỉ thị tiền xử lý trong C#

Xem chi tiết 

Namespace trong C#  2166

 9/2/2019

Namespace trong C#

Xem chi tiết 

Interface trong C#  4224

 9/2/2019

Interface trong C#

Xem chi tiết 

Nạp chồng toán tử trong C#  1857

 9/2/2019

Nạp chồng toán tử trong C#

Xem chi tiết 

Tính đa hình trong C#  2378

 9/2/2019

Tính đa hình trong C#

Xem chi tiết 

Tính kế thừa trong C#  3997

 9/2/2019

Tính kế thừa trong C#

Xem chi tiết 

Lớp (Class) trong C#  4004

 9/2/2019

Lớp (Class) trong C#

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website