File I/O trong C#

 9/2/2019 |  Admin   3177 lượt xem

(netcore.vn) - File I/O trong C#

Một file là một tập hợp dữ liệu được lưu giữ trong một disk với một tên cụ thể và một path thư mục. Khi một file được mở để đọc hoặc ghi, nó trở thành một stream.

Về cơ bản, stream là dãy các byte truyền qua path. Có hai stream quan trọng: Input stream và Output stream. Input stream được sử dụng để đọc dữ liệu từ file (hoạt động read) và Output stream được sử dụng để ghi vào trong file (hoạt động write).

Lớp I/O trong C#

System.IO namespace có nhiều lớp đa dạng mà được sử dụng để thực hiện các hoạt động khác nhau với File, như tạo và xóa file, đọc và ghi một File, đóng một File, …

Bảng sau hiển thị một số lớp non-abstract được sử dụng phổ biến trong System.IO namespace trong C#:

I/O ClassMiêu tả
BinaryReaderĐọc dữ liệu gốc (primitive data) từ một binary stream
BinaryWriterGhi dữ liệu gốc trong định dạng nhị phân
BufferedStreamMột nơi lưu giữ tạm thời cho một stream
DirectoryGiúp ích trong việc thao tác một cấu trúc thư mục
DirectoryInfoĐược sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các thư mục
DriveInfoCung cấp thông tin cho các Drive
FileGiúp ích trong việc thao tác các File
FileInfoĐược sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các File
FileStreamĐược sử dụng để đọc và ghi bất kỳ vị trí nào trong một File
MemoryStreamĐược sử dụng để truy cập ngẫu nhiên tới stream được lưu giữ trong bộ nhớ
PathThực hiện các hoạt động trên thông tin path
StreamReaderĐược sử dụng để đọc các ký tự từ một stream
StreamWriterĐược sử dụng để ghi các ký tự tới một stream
StringReaderĐược sử dụng để đọc từ một string buffer
StringWriterĐược sử dụng để ghi vào một string buffer

Lớp FileStream trong C#

Lớp FileStream trong System.IO namespace trong C# giúp đỡ trong việc đọc từ, ghi và đóng các File. Lớp này kế thừa từ lớp abstract là Stream.

Bạn cần tạo một đối tượng FileStream để tạo một File mới hoặc mở một File đang tồn tại. Cú pháp để tạo một đối tượng FileStream trong C# như sau:

FileStream <tên_đối_tượng> = new FileStream( <tên_file>, <FileMode>, <FileAccess>, <FileShare>);

Ví dụ: chúng ta tạo một đối tượng FileStream là F để đọc một File với tên sample.txt, như sau:

FileStream F = new FileStream("sample.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read);
Tham sốMiêu tả
FileMode

FileMode enumerator định nghĩa các phương thức đa dạng để mở các File. Các thành viên của FileMode enumerator là:

 • Append: Nó mở một File đang tồn tại và đặt con trỏ tại phần cuối của File, hoặc tạo File, nếu File đó chưa tồn tại

 • Create: Nó tạo một File mới

 • CreateNew: Nó xác định tới Hệ điều hành rằng nó nên tạo một File mới

 • Open: Nó mở một File đang tồn tại

 • OpenOrCreate: Nó xác định tới Hệ điều hành rằng nó nên mở một File nếu nó tồn tại, nếu không thì nó nên tạo một File mới

 • Truncate: Nó mở một File đang tồn tại và truncate (cắt) kích cỡ của nó về 0 byte

FileAccess

FileAccess enumerators có các thành viên là: ReadReadWrite và Write.

FileShare

FileShare enumerators có các thành viên sau:

 • Inheritable: Nó cho phép một File truyền tính kế thừa tới các tiến trình con

 • None: Nó từ chối việc chia sẻ File hiện tại

 • Read: Nó cho phép mở File để đọc

 • ReadWrite: Nó cho phép mở File để đọc và ghi

 • Write: Nó cho phép mở File để ghi

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ minh họa cách sử dụng của lớp FileStream trong C#:

using System;
using System.IO;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Vi du minh hoa File I/O trong C#");
      Console.WriteLine("---------------------------------");

      FileStream F = new FileStream("binary.dat", FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite);
      for (int i = 1; i <= 20; i++)
      {
        F.WriteByte((byte)i);
      }

      F.Position = 0;
      for (int i = 0; i <= 20; i++)
      {
        Console.Write(F.ReadByte() + " ");
      }
      F.Close();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

File I/O trong C#

 

Hoạt động File nâng cao trong C#

Ví dụ trước minh họa các hoạt động đơn giản trên File trong C#. Tuy nhiên, để lợi dụng tối đa sức mạnh của các lớp System.IO trong C#, bạn cần biết các thuộc tính và phương thức được sử dụng phổ biến về các lớp này.

Chủ đề và Miêu tả

Đọc và ghi Text File trong C#

Lớp StreamReader và StreamWriter giúp thực hiện việc đọc và ghi các File văn bản

Đọc và ghi File nhị phân trong C#

Lớp BinaryReader và BinaryWriter giúp thực hiện việc đọc và ghi các File nhị phân

Thao tác Windows file system trong C#

Nó cung cấp cho lập trình viên C# khả năng duyệt và xác định vị trí các File và thư mục trong Windows

liên quan

Xử lý ngoại lệ (Try/Catch/Finally) trong C#  3667

 9/2/2019

Xử lý ngoại lệ (Try/Catch/Finally) trong C#

Xem chi tiết 

Regular Expression trong C#  3382

 9/2/2019

Regular Expression trong C#

Xem chi tiết 

Chỉ thị tiền xử lý trong C#  2203

 9/2/2019

Chỉ thị tiền xử lý trong C#

Xem chi tiết 

Namespace trong C#  2190

 9/2/2019

Namespace trong C#

Xem chi tiết 

Interface trong C#  4298

 9/2/2019

Interface trong C#

Xem chi tiết 

Nạp chồng toán tử trong C#  1878

 9/2/2019

Nạp chồng toán tử trong C#

Xem chi tiết 

Tính đa hình trong C#  2405

 9/2/2019

Tính đa hình trong C#

Xem chi tiết 

Tính kế thừa trong C#  4047

 9/2/2019

Tính kế thừa trong C#

Xem chi tiết 

Lớp (Class) trong C#  4048

 9/2/2019

Lớp (Class) trong C#

Xem chi tiết 

Enum trong C#  3276

 9/2/2019

Enum trong C#

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website