Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#

 9/2/2019 |  Admin   3519 lượt xem

(netcore.vn) - Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#

Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C# là biến đổi một kiểu dữ liệu này thành kiểu dữ liệu khác. Nó còn được gọi là Ép kiểu. Trong C#, ép kiểu có hai mẫu sau:

 • Chuyển đổi kiểu ngầm định (implicit) - Việc chuyển đổi này được thực hiện bởi C# theo một phương thức an toàn kiểu (type-safe). Ví dụ: việc chuyển đổi từ các lớp kế thừa thành các lớp cơ sở.

 • Chuyển đổi kiểu tường minh (explicit) - Việc chuyển đổi này được thực hiện một cách rõ ràng bởi người dùng bằng việc sử dụng các hàm được định nghĩa trước. Các chuyển đổi kiểu tường minh cần một toán tử cast.

Ví dụ sau minh họa một sự chuyển đổi kiểu tường minh trong C#:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Chuyen doi kieu du lieu trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------");

      double d = 5678.74;
      int i;

      // cast kieu du lieu double thanh kieu du lieu int.
      i = (int)d;
      Console.WriteLine("Gia tri cua i = " +i);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Phương thức Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#

C# cung cấp các phương thức chuyển đổi kiểu có sẵn được liệt kê trong bảng sau:

STTPhương thức & Miêu tả
1ToBoolean

Chuyển đổi một kiểu thành một giá trị Boolean, nếu có thể

2ToByte

Chuyển đổi một kiểu thành một byte

3ToChar

Chuyển đổi một kiểu thành một Unicode character, nếu có thể

4ToDateTime

Chuyển đổi một kiểu (kiểu integer hoặc string) thành các cấu trúc date-time

5ToDecimal

Chuyển đổi một kiểu số thực hoặc số nguyên thành một kiểu thập phân

6ToDouble

Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu double

7ToInt16

Chuyển đổi một kiểu thành một 16-bit integer

8ToInt32

Chuyển đổi một kiểu thành một 32-bit integer

9ToInt64

Chuyển đổi một kiểu thành một 64-bit integer

10ToSbyte

Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu signed byte

11ToSingle

Chuyển đổi một kiểu thành một số small floating point

12ToString

Chuyển đổi một kiểu thành một string

13ToType

Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu đã xác định

14ToUInt16

Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu unsigned int

15ToUInt32

Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu unsigned long

16ToUInt64

Chuyển đổi một kiểu thành một unsigned big integer

 

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi các kiểu dữ liệu đa dạng thành kiểu dữ liệu string trong C#:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Chuyen doi kieu du lieu trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------");

      int i = 75;
      float f = 53.005f;
      double d = 2345.7652;
      bool b = true;
      //su dung phuong thuc ToString()
      Console.WriteLine(i.ToString());
      Console.WriteLine(f.ToString());
      Console.WriteLine(d.ToString());
      Console.WriteLine(b.ToString());

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#

liên quan

File I/O trong C#  3087

 9/2/2019

File I/O trong C#

Xem chi tiết 

Xử lý ngoại lệ (Try/Catch/Finally) trong C#  3610

 9/2/2019

Xử lý ngoại lệ (Try/Catch/Finally) trong C#

Xem chi tiết 

Regular Expression trong C#  3318

 9/2/2019

Regular Expression trong C#

Xem chi tiết 

Chỉ thị tiền xử lý trong C#  2160

 9/2/2019

Chỉ thị tiền xử lý trong C#

Xem chi tiết 

Namespace trong C#  2140

 9/2/2019

Namespace trong C#

Xem chi tiết 

Interface trong C#  4176

 9/2/2019

Interface trong C#

Xem chi tiết 

Nạp chồng toán tử trong C#  1830

 9/2/2019

Nạp chồng toán tử trong C#

Xem chi tiết 

Tính đa hình trong C#  2353

 9/2/2019

Tính đa hình trong C#

Xem chi tiết 

Tính kế thừa trong C#  3962

 9/2/2019

Tính kế thừa trong C#

Xem chi tiết 

Lớp (Class) trong C#  3954

 9/2/2019

Lớp (Class) trong C#

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website