Chuỗi (String) trong C#

 9/2/2019 |  Admin   5763 lượt xem

(netcore.vn) - Chuỗi (String) trong C#

Trong C#, bạn có thể sử dụng các chuỗi (string) như là mảng các ký tự. Tuy nhiên, phổ biến hơn là để sử dụng từ khóa string để khai báo một biến chuỗi. Từ khóa string là một alias cho lớp System.String trong C#.

Tạo một đối tượng String trong C#

Bạn có thể tạo đối tượng String bởi sử dụng một trong các phương thức sau:

 • Bằng việc gán một hằng chuỗi cho một biến String

 • Sử dụng một constructor của lớp String

 • Sử dụng toán tử nối chuỗi (+)

 • Bởi việc thu nhận một thuộc tính hoặc gọi một phương thức mà trả về một chuỗi

 • Bằng việc gọi một phương thức định dạng để chuyển đổi một giá trị hoặc một đối tượng thành biểu diễn chuỗi của nó.

Ví dụ sau minh họa các phương thức để tạo một chuỗi trong C#:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Cac cach tao chuoi trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------------");

      //su dung phep gan hang chuoi va toan tu noi chuoi
      string fname, lname;
      fname = "Tran Minh";
      lname = "Chinh";

      string fullname = fname + " " + lname;
      Console.WriteLine("Ho va ten: {0}", fullname);

      //su dung constructor cua lop string
      char[] letters = { 'H', 'e', 'l', 'l', 'o' };
      string greetings = new string(letters);
      Console.WriteLine("\nLoi chao bang tieng Anh: {0}", greetings);

      //tu cac phuong thuc ma tra ve mot chuoi
      string[] sarray = { "VietJack", "xin", "chao", "cac","ban" };
      string message = String.Join(" ", sarray);
      Console.WriteLine("\nThong diep: {0}", message);

      //dinh dang phuong thuc de chuyen doi mot gia tri
      DateTime waiting = new DateTime(2016, 8, 1, 17, 58, 1);
      string chat = String.Format("Thong diep duoc gui luc {0:t} ngay {0:D}", waiting);
      Console.WriteLine("\nThong diep: {0}", chat);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Tạo chuỗi trong C#

 

Các thuộc tính của lớp String trong C#

Lớp String trong C# có hai thuộc tính:

STTThuộc tính
1Chars

Lấy đối tượng Char tại một vị trí cụ thể trong đối tượng String hiện tại

2Length

Lấy số ký tự của đối tượng String hiện tại

Phương thức của lớp String trong C#

Lớp String có một số phương thức mà hữu ích cho bạn trong khi làm việc với các đối tượng String trong C#. Bảng dưới đây liệt kê các phương thức được sử dụng phổ biến nhất:

STTPhương thức
1public static int Compare(string strA, string strB)

So sánh hai đối tượng String cụ thể và trả về một integer mà chỉ vị trí có liên quan của chúng trong thứ tự sắp xếp

2public static int Compare(string strA, string strB, bool ignoreCase )

So sánh hai đối tượng String cụ thể và trả về một integer mà chỉ vị trí có liên quan của chúng trong thứ tự sắp xếp. Tuy nhiên, nó bỏ qua sự phân biệt kiểu nếu tham số Boolean là true

3public static string Concat(string str0, string str1)

Nối chuỗi hai đối tượng String

4public static string Concat(string str0, string str1, string str2)

Nối chuỗi ba đối tượng String

5public static string Concat(string str0, string str1, string str2, string str3)

Nối chuỗi bốn đối tượng String

6public bool Contains(string value)

Trả về một giá trị chỉ dẫn có hay không đối tượng String đã cho xuất hiện bên trong chuỗi này

7public static string Copy(string str)

Tạo một đối tượng String mới với cùng giá trị như chuỗi đã cho

8public void CopyTo(int sourceIndex, char[] destination, int destinationIndex, int count)

Sao chép một số ký tự cụ thể từ một vị trí đã cho của đối tượng String tới một vị trí đã xác định trong một mảng các ký tự Unicode

9public bool EndsWith(string value)

Xác định có hay không phần kết thúc của đối tượng String là so khớp với chuỗi đã cho

10public bool Equals(string value)

Xác định có hay không đối tượng String hiện tại và đối tượng String đã cho là có cùng giá trị

11public static bool Equals(string a, string b)

Xác định có hay không hai đối tượng String đã cho có cùng giá trị

12public static string Format(string format, Object arg0)

Thay thế một hoặc nhiều mục định dạng trong một chuỗi đã cho với biểu diễn chuỗi của một đối tượng cụ thể

13public int IndexOf(char value)

Trả về chỉ mục (dựa trên cơ sở 0) cho sự xuất hiện đầu tiên của ký tự Unicode đã cho trong chuỗi hiện tại

14public int IndexOf(string value)

Trả về chỉ mục (dựa trên cơ sở 0) cho sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi đã cho trong Instance (sự thể hiện) này

15public int IndexOf(char value, int startIndex)

Trả về chỉ mục (dựa trên cơ sở 0) cho sự xuất hiện đầu tiên của ký tự Unicode đã cho trong chuỗi này, bắt đầu tìm kiếm tại vị trí của ký tự đã cho

16public int IndexOf(string value, int startIndex)

Trả về chỉ mục (dựa trên cơ sở 0) cho sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi đã cho trong Instance (sự thể hiện) này, bắt đầu tìm kiếm tại vị trí của ký tự đã cho

17public int IndexOfAny(char[] anyOf)

Trả về chỉ mục (dựa trên cơ sở 0) cho sự xuất hiện đầu tiên của Instance (sự thể hiện) này của bất kỳ ký tự nào trong một mảng ký tự Unicode đã xác định

18public int IndexOfAny(char[] anyOf, int startIndex)

Trả về chỉ mục (dựa trên cơ sở 0) cho sự xuất hiện đầu tiên của Instance (sự thể hiện) này của bất kỳ ký tự nào trong một mảng ký tự Unicode đã xác định, bắt đầu tìm kiếm tại vị trí của ký tự đã cho

19public string Insert(int startIndex, string value)

Trả về một chuỗi mới trong đó một chuỗi đã cho được chèn tại một vị trí có chỉ mục đã xác định trong đối tượng String hiện tại

20public static bool IsNullOrEmpty(string value)

Chỉ rằng có hay không chuỗi đã cho là null hoặc là một chuỗi Empty

21public static string Join(string separator, params string[] value)

Nối chuỗi tất cả phần tử của một mảng chuỗi, bởi sử dụng Separator (bộ tách) đã cho giữa mỗi phần tử

22public static string Join(string separator, string[] value, int startIndex, int count)

Nối chuỗi các phần tử đã xác định của một mảng chuỗi, bởi sử dụng Separator (bộ tách) đã cho giữa mỗi phần tử

23public int LastIndexOf(char value)

Trả về chỉ mục (dựa trên cơ sở 0) cho sự xuất hiện cuối cùng của ký tự Unicode đã cho bên trong đối tượng String hiện tại

24public int LastIndexOf(string value)

Trả về chỉ mục (dựa trên cơ sở 0) cho sự xuất hiện cuối cùng của một chuỗi đã cho bên trong đối tượng String hiện tại

25public string Remove(int startIndex)

Gỡ bỏ tất cả ký tự trong Instance hiện tại, bắt đầu tại vị trí đã xác định và tiếp tục tới vị trí cuối cùng, và trả về chuỗi đó

26public string Remove(int startIndex, int count)

Gỡ bỏ số ký tự đã cho trong chuỗi hiện tại bắt đầu tại một vị trí đã xác định và trả về chuỗi đó

27public string Replace(char oldChar, char newChar)

Thay thế tất cả ký tự Unicode đã cho xuất hiện trong đối tượng String hiện tại với ký tự Unicode đã xác định và trả về chuỗi mới

28public string Replace(string oldValue, string newValue)

Thay thế tất cả chuỗi đã cho xuất hiện trong đối tượng String hiện tại với đối tượng string đã xác định và trả về chuỗi mới

29public string[] Split(params char[] separator)

Trả về một mảng chuỗi mà chứa các chuỗi phụ trong đối tượng String hiện tại, được giới hạn bởi các phần tử của một mảng ký tự Unicode đã cho

30public string[] Split(char[] separator, int count)

Trả về một mảng chuỗi mà chứa các chuỗi phụ trong đối tượng String hiện tại, được giới hạn bởi các phần tử của một mảng ký tự Unicode đã cho. Tham số int xác định số chuỗi phụ tối đa để trả về

31public bool StartsWith(string value)

Xác định có hay không phần bắt đầu của instance của chuỗi này so khớp với chuỗi đã cho

32public char[] ToCharArray()

Trả về một mảng ký tự Unicode với tất cả ký tự trong đối tượng String hiện tại

33public char[] ToCharArray(int startIndex, int length)

Trả về một mảng ký tự Unicode với tất cả ký tự trong đối tượng String hiện tại, bắt đầu từ chỉ mục đã xác định và tới độ dài đã cho

34public string ToLower()

Trả về một bản sao của chuỗi này đã được biến đổi thành chữ thường

35public string ToUpper()

Trả về một bản sao của chuỗi này đã được biến đổi thành chữ hoa

36public string Trim()

Gỡ bỏ tất cả ký tự whitespace từ đối tượng String hiện tại

Bạn có thể vào thư viện MSDN để lấy danh sách đầy đủ các phương thức và constructor của lớp String.

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa một số phương thức trên:

So sánh chuỗi trong C#:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("So sanh chuoi trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------------");

      string str1 = "So sanh chuoi trong C#";
      string str2 = "So sanh chuoi trong Csharp";

      if (String.Compare(str1, str2) == 0)
      {
        Console.WriteLine(str1 + " va " + str2 + " la giong nhau.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine(str1 + " va " + str2 + " la khong giong nhau.");
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

So sánh chuỗi trong C#

 

Kiểm tra chuỗi con trong C#:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Kiem tra chuoi con trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------------");

      string str = "Chuoi con trong C#";
      if (str.Contains("trong"))
      {
        Console.WriteLine("Tim thay chuoi con 'trong'.");
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Chuỗi con trong C#

Lấy chuỗi con trong C#:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Lay chuoi con trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------------");

      string str = "Lay chuoi con trong C#";
      Console.WriteLine("Chuoi ban dau: " +str);
      string substr = str.Substring(10);
      Console.WriteLine("Chuoi con: " +substr);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Lấy chuỗi con trong C#

Nối chuỗi trong C#:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Noi chuoi trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------------");

      string[] starray = new string[]{"Hoc C# co ban va nang cao tai VietJack.",
       "Chuong nay trinh bay ve chuoi trong C#.",
       "Chung ta dang tim hieu ve noi chuoi trong C#.",
       "VietJack chuc cac ban hoc tot.",
       "Xin tran trong cam on!"};

      string str = String.Join("\n", starray);
      Console.WriteLine(str);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Nối chuỗi trong C#

liên quan

File I/O trong C#  3177

 9/2/2019

File I/O trong C#

Xem chi tiết 

Xử lý ngoại lệ (Try/Catch/Finally) trong C#  3667

 9/2/2019

Xử lý ngoại lệ (Try/Catch/Finally) trong C#

Xem chi tiết 

Regular Expression trong C#  3382

 9/2/2019

Regular Expression trong C#

Xem chi tiết 

Chỉ thị tiền xử lý trong C#  2204

 9/2/2019

Chỉ thị tiền xử lý trong C#

Xem chi tiết 

Namespace trong C#  2190

 9/2/2019

Namespace trong C#

Xem chi tiết 

Interface trong C#  4298

 9/2/2019

Interface trong C#

Xem chi tiết 

Nạp chồng toán tử trong C#  1878

 9/2/2019

Nạp chồng toán tử trong C#

Xem chi tiết 

Tính đa hình trong C#  2405

 9/2/2019

Tính đa hình trong C#

Xem chi tiết 

Tính kế thừa trong C#  4048

 9/2/2019

Tính kế thừa trong C#

Xem chi tiết 

Lớp (Class) trong C#  4048

 9/2/2019

Lớp (Class) trong C#

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website