Chỉ thị tiền xử lý trong C#

 9/2/2019 |  Admin   2204 lượt xem

(netcore.vn) - Chỉ thị tiền xử lý trong C#

Các chỉ thị tiền xử lý (Preprocessor Directive) cung cấp chỉ lệnh tới compiler để tiền xử lý thông tin trước khi sự biên dịch thực sự bắt đầu.

Tất cả chỉ thị tiền xử lý trong C# bắt đầu với #, và chỉ có các ký tự white-space có thể xuất hiện ở trước một chỉ thị tiền xử lý trong một dòng. Các chỉ thị tiền xử lý trong C# không là các lệnh, vì thế chúng không kết thúc với một dấu chấm phảy (;).

Bộ biên dịch của C# không có một bộ tiền xử lý riêng biệt, tuy nhiên, các chỉ thị này được xử lý như khi thực sự có một bộ tiền xử lý riêng vậy. Trong C#, các chỉ thị tiền xử lý được sử dụng để giúp ích việc biên dịch có điều kiện. Không giống các chỉ thị tiền xử lý trong C và C++, chúng không được sử dụng để tạo các macro. Một chỉ thị tiền xử lý phải chỉ là một chỉ lệnh trên một dòng.

Các chỉ thị tiền xử lý trong C#

Dưới đây là bảng liệt kê các chỉ thị tiền xử lý có sẵn trong C#:

Chỉ thị tiền xử lýMiêu tả
#defineNó định nghĩa một dãy ký tự, được gọi là các biểu tượng
#undefNó cho phép bạn không định nghĩa (undefine) một biểu tượng
#ifNó cho phép kiểm tra một biểu tượng hoặc nhiều biểu tượng để thấy nếu chúng ước lượng là true
#elseNó cho phép tạo một chỉ thị có điều kiện phức hợp, cùng với #if
#elifNó cho phép tạo một chỉ thị có điều kiện phức hợp
#endifXác định phần cuối của một chỉ thị có điều kiện (conditional directive)
#lineNó cho phép bạn sửa đổi số dòng của compiler và (tùy ý) tên file cho Error và Warning
#errorNó cho phép tạo một error từ một vị trí cụ thể trong code của bạn
#warningNó cho phép tạo một mức độ cảnh báo từ một vị trí cụ thể trong code của bạn
#regionNó cho phép bạn xác định một khối code mà bạn có thể mở rộng hoặc thu gọn bởi sử dụng đặc điểm của Visual Studio Code Editor
#endregionNó đánh dấu phần cuối của một khối #region

 

Chỉ thị tiền xử lý #define trong C#

Chỉ thị tiền xử lý #define trong C# tạo các hằng biểu tượng.

#define cho phép bạn tạo một biểu tượng như vậy, bởi sử dụng biểu tượng dạng biểu thức được truyền tới chỉ thị tiền xử lý #if, biểu thức ước lượng là true. Cú pháp của nó như sau:

#define symbol

Ví dụ sau minh họa điều này:

#define PI
using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestClass
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Chi thi tien xu ly trong C#");
      Console.WriteLine("Vi du minh hoa chi thi tien xu ly #define");
      Console.WriteLine("------------------------------------------");
      #if (PI)
        Console.WriteLine("PI da duoc dinh nghia");
      #else
        Console.WriteLine("PI chua duoc dinh nghia");
      #endif
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Chỉ thị tiền xử lý trong C#

Chỉ thị có điều kiện (Conditional Directive) trong C#

Bạn có thể sử dụng chỉ thị tiền xử lý #if trong C# để tạo một chỉ thị có điều kiện (Conditional Directive). Các chỉ thị có điều kiện là hữu ích khi kiểm tra một biểu tượng hoặc các biểu tượng để kiểm tra nếu chúng ước lượng là true. Nếu chúng ước lượng là true, compiler ước lượng tất cả code giữa chỉ thị #if và chỉ thị tiếp theo.

Cú pháp cho chỉ thị có điều kiện trong C# là:

#if symbol [operator symbol]...

Tại đây, symbol là tên của biểu tượng bạn muốn kiểm tra. Bạn cũng có thể sử dụng true và false hoặc phụ thêm vào sau biểu tượng với toán tử phủ định.

operator symbol là toán tử được sử dụng để ước lượng biểu tượng đó. Các toán tử có thể là một trong các:

 • == (bằng)
 • != (không bằng)
 • && (và)
 • || (hoặc)

Bạn cũng có thể nhóm các biểu tượng và toán tử bởi các dấu ngoặc đơn. Các chỉ thị có điều kiện được sử dụng để biên dịch code cho debug hoặc khi biên dịch cho một sự định cấu hình cụ thể. Một chỉ thị có điều kiện trong C# bắt đầu với một chỉ thị tiền xử lý #if phải được kết thúc một cách rõ ràng bởi một chỉ thị #endif.

Ví dụ sau minh họa sự sử dụng các chỉ thị có điều kiện trong C#:

#define DEBUG
#define VC_V10
using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestClass
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Chi thi tien xu ly trong C#");
      Console.WriteLine("Vi du minh hoa chi thi tien xu ly #define");
      Console.WriteLine("------------------------------------------");

      #if (DEBUG && !VC_V10)
        Console.WriteLine("DEBUG da duoc dinh nghia");
      #elif (!DEBUG && VC_V10)
        Console.WriteLine("VC_V10 da duoc dinh nghia");
      #elif (DEBUG && VC_V10)
        Console.WriteLine("DEBUG va VC_V10 da duoc dinh nghia");
      #else
        Console.WriteLine("DEBUG va VC_V10 chua duoc dinh nghia");
      #endif
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Chỉ thị tiền xử lý trong C#

liên quan

File I/O trong C#  3177

 9/2/2019

File I/O trong C#

Xem chi tiết 

Xử lý ngoại lệ (Try/Catch/Finally) trong C#  3667

 9/2/2019

Xử lý ngoại lệ (Try/Catch/Finally) trong C#

Xem chi tiết 

Regular Expression trong C#  3382

 9/2/2019

Regular Expression trong C#

Xem chi tiết 

Namespace trong C#  2190

 9/2/2019

Namespace trong C#

Xem chi tiết 

Interface trong C#  4298

 9/2/2019

Interface trong C#

Xem chi tiết 

Nạp chồng toán tử trong C#  1878

 9/2/2019

Nạp chồng toán tử trong C#

Xem chi tiết 

Tính đa hình trong C#  2405

 9/2/2019

Tính đa hình trong C#

Xem chi tiết 

Tính kế thừa trong C#  4047

 9/2/2019

Tính kế thừa trong C#

Xem chi tiết 

Lớp (Class) trong C#  4048

 9/2/2019

Lớp (Class) trong C#

Xem chi tiết 

Enum trong C#  3276

 9/2/2019

Enum trong C#

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website