Instance là gì?

Instance là gì?

Instance là gì?

Định nghĩa - Trường Instance có nghĩa là gì?

Một trường đối tượng, trong C #, là một biến của bất kỳ loại nào có trong một lớp hoặc struct và được sử dụng để lưu trữ dữ liệu đối tượng. Nó là thành viên của kiểu chứa nó với một bản sao của trường cho mỗi phiên bản của kiểu chứa.

Các trường sơ thẩm đại diện cho dữ liệu của một lớp cho phép một đối tượng duy trì trạng thái của nó. Các trường này thường được hiển thị như một thuộc tính mà theo đó việc triển khai bên trong của trường có thể được thay đổi theo các cải tiến trong thiết kế của lớp mà không đưa ra bất kỳ thay đổi vi phạm nào. Ưu điểm này phủ nhận ảnh hưởng của chi phí nhỏ trong việc truy cập các trường thông qua các thuộc tính.

Mục đích chính của việc thiết kế các trường đối tượng là đóng gói dữ liệu phải được truy cập bởi tất cả các phương thức của lớp và cho phép dữ liệu được lưu trữ trong suốt vòng đời của thể hiện của lớp. Ngoài ra, dữ liệu có thể được ngăn chặn khỏi tham nhũng vô tình bằng cách ẩn nó với mức độ truy cập cần thiết.

Trường sơ thẩm cũng được gọi là một biến thể hiện.

Techopedia giải thích Trường hợp sơ thẩm

Một trường đối tượng được khai báo trong khối lớp cùng với các chi tiết về tên, mức truy cập và kiểu dữ liệu của nó. Mức truy cập của nó có thể được chỉ định bằng cách sử dụng bất kỳ công cụ sửa đổi truy cập nào là riêng tư, được bảo vệ, công khai, nội bộ và được bảo vệ nội bộ. Nói chung, các trường được sử dụng với khả năng truy cập riêng tư hoặc được bảo vệ để ngăn truy cập trực tiếp vào mã máy khách của họ.

Trong quá trình khởi tạo một lớp, mỗi thể hiện của lớp chiếm một không gian bộ nhớ riêng và các trường của nó có các giá trị riêng biệt và độc lập. Không giống như trường tĩnh, thuộc về một lớp và được chia sẻ giữa tất cả các thể hiện của lớp, trường thể hiện chỉ có thể được truy cập từ một thể hiện của lớp.

Ví dụ, hãy xem xét một lớp có ngày là một trường ví dụ. Khi hai phiên bản của lớp này được tạo là X và Y, giá trị ngày cho đối tượng X có thể được thay đổi mà không ảnh hưởng đến giá trị của đối tượng Y.

Các trường sơ thẩm có thể được khởi tạo bằng toán tử gán với giá trị ban đầu khi nó được khai báo. Các trường sơ thẩm cũng có thể được sử dụng với công cụ sửa đổi chỉ đọc để giá trị của nó chỉ có thể được gán một lần, trong khai báo hoặc trong hàm tạo của lớp.

Định nghĩa này được viết trong bối cảnh của C #

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Bài viết liên quan

Trả lời tới Instance là gì?

Đăng nhập

Cảm ơn bạn đã phản hồi!