HTTP 400 Responses có gì mới trong web APIs của ASP.NET Core

HTTP 400 Responses có gì mới trong web APIs của ASP.NET Core

HTTP 400 Responses có gì mới trong web APIs của ASP.NET Core

Khi bạn xây dựng 1 web APIs để thấy vì MVC, bạn nên hiểu rõ được HTTP 400 responses của web APIs trong ASP.NET Core có gì mới, nó nhận request và trả response như thế nào.

Đọc ở đây. Khá hay nhé.

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api/?view=aspnetcore-3.1#automatic-http-400-responses

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Bài viết liên quan

Trả lời tới HTTP 400 Responses có gì mới trong web APIs của ASP.NET Core

Đăng nhập

Cảm ơn bạn đã phản hồi!