Những cấu hình cơ bản trong ASP.NET Core

 9/1/2019 |  Admin   3298 lượt xem

(netcore.vn) - Sau đây, .NET Core Việt nam xin giới thiệu về bài tiếp theo, những cấu hình cơ bản trong ASP.NET Core.

Trong bài này, chúng ta sẽ được thảo luận những config trong một dự án ASP.NET Core. Trong Solition Explorer, chúng ta sẽ thấy file Status.cs. Nếu bạn đã làm việc trên các phiên bản trước của ASP.NET Core, có lẽ bạn sẽ mong đợi để thấy được file Global.asax nơi ma chúng ta có thể viết codes thực thi startup trong 1 ứng dụng website.

 • Bạn cũng sẽ mong đợi để thấy a file web.config bao gồm những thông số cấu hình để ứng dụng được thực thị.
 • Trong ASP.NET Core, tất cả những file đó đều không còn nữa, thay vì đó, phần cầu hình và code khởi tạo đều được tải từ Startup.cs.
 • Đó là một class Startup bên trong file và trong class này, ban có thể cấu hình ứng dụng của bạn và cũng cấu hình những tài nguyên khác của bạn.

Đây là phần thực thị mặc định trong file Startup.cs:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.AspNetCore.Http; 

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microsoft.Extensions.Logging; 

namespace FirstAppDemo { 
  public class Startup { 
   // This method gets called by the runtime.
   // Use this method to add services to the container. 
   // For more information on how to configure your application, 
   // visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=398940 
   public void ConfigureServices(IServiceCollection services) { 
   } 
   
   // This method gets called by the runtime. Use this method to configure 
   // the HTTP request pipeline.
   public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env, 
     ILoggerFactory loggerFactory) { 
     loggerFactory.AddConsole(); 
     
     if (env.IsDevelopment()) { 
      app.UseDeveloperExceptionPage(); 
     } 
     app.Run(async (context) => { 
      await context.Response.WriteAsync("Hello World!"); 
     }); 
   } 
  } 
}

Trong class Startup.cs, hầu như công việc của chúng ta sẽ diễn ra ở 2 phương thức.

liên quan

Tìm hiểu tất tần tật về Model Validation trong ASP.NET Core  4141

 2/23/2020

HTTP 400 Responses có gì mới trong web APIs của ASP.NET Core

Xem chi tiết 

HTTP 400 Responses có gì mới trong web APIs của ASP.NET Core  2786

 2/23/2020

HTTP 400 Responses có gì mới trong web APIs của ASP.NET Core

Xem chi tiết 

ASP.NET Core - Đăng nhập và đăng xuất  19975

 9/5/2019

Sau đây, NET Core VN xin giới thiệu 2 chức năng đăng nhập và đăng xuất trong ASP.NET Core.

Xem chi tiết 

ASP.NET Core - CRUD cho User module  4920

 9/5/2019

Sau đây, NET Core VN xin giới thiệu CRUD thông tin User trong ASP.NET Core.

Xem chi tiết 

Identity Migrations trong ASP.NET Core  2970

 9/5/2019

Sau đây, .NET Core VN xin giới thiệu về chạy migration cho Identity trong ASP.NET Core.

Xem chi tiết 

Cấu hình Identity trong ASP.NET Core  4239

 9/5/2019

Cấu hình Identity trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Thuộc tính Authorize trong ASP.NET Core  5242

 9/5/2019

Thuộc tính Authorize trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Tổng quan về Identity trong ASP.NET Core  5328

 9/5/2019

Tổng quan về Identity trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

ASP.NET Core - Razor Edit Form là gì?  2457

 9/5/2019

ASP.NET Core - Razor Edit Form là gì?

Xem chi tiết 

ASP.NET Core - Razor Tag Helpers là gì?  2551

 9/5/2019

ASP.NET Core - Razor Tag Helpers là gì?

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website